Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników i Nabywców, w tym danych osobowych i ich przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych (ADO) tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep. Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Celem funkcjonowania Internetowego Sklepu bdesign.pl jest dostarczanie produktów i usług potencjalnym Nabywcom - co wynika z szeregu czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją zamówień (umów). Występujące w tym procesie przetwarzanie danych jest poufne, podlegające szczególnej ochronie prywatności i ochronie przekazywanych informacji. 

1.4. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Internetowego Sklepu bdesign.pl jest: Bożena Dudek Handel-Usługi, ul. Metalowców 1/47, 31-537 Kraków. Kontakt telefoniczny: 609 099 786; kontakt e-mail: cards@bdesign.pl

2. Dane kontaktowe, przetwarzanie i udostępnianie danych

2.1 Podczas skutecznego korzystania ze Sklepu, zebraniu i przetworzeniu podlegają dane:

  1. dane kontaktowe Użytkownika podczas ewentualnej rejestracji;
  2. dane kontaktowe Użytkownika korzystającego z Formularza Kontaktowego;
  3. dane kontaktowe Nabywcy podczas składania zamówienia i akceptacji treści Regulaminu Sklepu;
  4. pobieranie danych internetowych Nabywcy (adres IP/MAC);
  5. obsługa Nabywcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon);
  6. przetwarzanie danych Nabywcy podczas fakturowania i wysyłki zamówionych produktów;
  7. przetwarzanie danych Nabywcy wynikłych ze zwrotów towarów lub reklamacji, kontroli jakości usług;
  8. przetwarzanie danych kontaktowych - newsletter.

2.2 Podanie jakichkolwiek danych kontaktowych przez Nabywcę jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji zamówienia.

2.3 Zaakceptowanie przez Nabywcę lub Użytkownika pełnej treści Regulaminu Sklepu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych przez ADO Sklepu.

2.4 Pobrane dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zamówienia i celów, dla których je zgromadzono. Maksymalny okres przechowywania danych wynosi 5 lat, co wiąże się z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium RP; po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

2.5 Na podstawie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych, udostępniane będą dane Nabywców podmiotom trzecim w celach związanych z realizacją usług: biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagane będzie od tych podmiotów zachowanie poufności i bezpieczeństwa informacji.

2.6 Administrator Danych Osobowych może być prawnie zobowiązany do udostępniania danych Użytkowników i Nabywców na żądanie uprawnionych służb i organów, sądom i prokuraturze. Te dane mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody w/w, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Kontrola nad danymi

3.1 Zgodnie z przepisami ogólnymi RODO oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Użytkownicy i Nabywcy Internetowego Sklepu bdesign.pl mają prawo do wyrażania i cofnięcia zgody na:

     a. przetwarzanie swoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu (w tym w celach sms), w celach marketingowych (newsletter);

     b. przetwarzanie swoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej;

     c. przetwarzanie swoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dot. realizacji lub zmian zawartych umów - w formie elektronicznej.

Takie cofnięcie zgody może być wyrażone za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

3.2. Nabywca i Użytkownik sklepu mają prawo:

      a. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

      b. do sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli te dane są niedokładne lub niekompletne;

      c. do usunięcia swoich danych, jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie ma już podstaw do ich przetwarzania;

      d. do przeniesienia swoich udostępnionych danych innemu podmiotowi.

Ze swoich uprawnień w/w mogą skorzystać na nośniku trwałym - za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. ADO w ciągu 30 dni udzieli informacji co do złożonej dyspozycji; ADO jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Nabywcy lub Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl