Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych (ADO) – Bożena Dudek Handel-Usługi z siedzibą w 31-537 Kraków, ul. Metalowców 1/47, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9441383609, Regon: 351599433, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: bdesign.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Dane kontaktowe – podawane przez Nabywcę informacje przy zawarciu Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer Pesel, numer NIP, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 10. Dane internetowe - imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Nabywcy, w tym adres IP/MAC.
 11. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika.
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przedmiotem zamówienia są oferowane przez Sklep internetowy bdesign.pl projektowane przez siebie i wyłącznie ręcznie wykonywane pod indywidualne, personalizowane zamówienia dekoracje ślubno-weselne, okolicznościowe oraz unikalna grafika firmowa: zaproszenia ślubne, bileciki do zaproszeń, winietki na stół weselny, plan stołów weselnych, zawieszki na butelki z alkoholem, kokardki na butelki z alkoholem, numery stołów weselnych, karty menu, podziękowania dla gości, podziękowania dla rodziców, pudełka ozdobne personalizowane, personalizacja albumów ślubnych i ksiąg gości, zaproszenia personalizowane na uroczystości kościelne i cywilne, personalizowane kartki okolicznościowe w tym firmowe, firmowe zawieszki i metki na produkty, firmowa grafika (papiery firmowe, wizytówki itp.). W/w dekoracje wykonywane są wyłącznie z materiałów własnych bdesign.pl (nie wykonujemy dekoracji z materiałów powierzonych).
 3. Zamówienia można składać w trybie 24 godziny/7dni w tygodniu/ 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zwłaszcza dotyczących przerw technicznych. Na zakupione produkty wystawiana jest zawsze faktura VAT.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 25,00 zł (bez kosztów dostawy).
 5. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są fabrycznie nowe. Kolorystyka zdjęć produktów umieszczonych w sklepie może nieznacznie odbiegać od ich wyglądu w rzeczywistości.
 6. Klient składający opłacone zamówienie gdzie uzgodniono termin jego realizacji - jest obowiązany w czasie maksymalnym 48 godzin od daty jego potwierdzenia - do podania ostatecznej ilości zamawianego asortymentu. Późniejsza zwłoka może skutkować wydłużeniem realizacji całego zamówienia.
 7. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 8. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 11. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 12. Po otrzymaniu szczegółów zamówienia wysyłamy Kupującemu, na adres e-mail, projekt tekstu w formacie PDF (dotyczy zaproszeń i kart menu), w terminie do 3 dni roboczych sporządzony na podstawie przesłanych przez Kupującego danych. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do projektu, opisując je w e-mailu. Po otrzymaniu zgłoszenia poprawek przesyłamy Kupującemu poprawiony projekt.
 13. Kupujący akceptując projekt w całości oświadcza, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności braku błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, literówek.
 14. Po akceptacji projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzenia zmian w treści produktu. Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego projektu. Kupujący nie może powoływać się na niezgodności treści lub formy projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny (przedpłaty) za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego (mailem) zatwierdzenia wszystkich ustaleń i szczegółów zamówienia. Przedpłatę należy dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe sklepu internetowego. Realizacja zamówienia następuje od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie bankowym sklepu.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.
 3. Płatność za wszystkie zamawiane, ręcznie wykonywane dekoracje ślubno-weselne, okolicznościowe, grafikę firmową, projekty - można realizować wyłącznie jako przedpłata (przelew bankowy) na wskazane konto bankowe sklepu w pełnej wysokości (łącznie z kosztami wysyłki).
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 7. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem http://www.bdesign.pl nie prowadzi sprzedaży gotówkowej.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie.
 2. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych (wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Podany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) z powodu np. zwiększenia ilości zamówionych wzorów, korekty grafiki i błędów popełnionych przez Klienta, awarii technicznych niezależnych od Sprzedawcy itp.
 3. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowanego projektu zamówienia do dnia przekazania paczki kurierowi.
 4. Przy wysyłce produktów delikatnych, kruchych, a także o nietypowych gabarytach i wadze - mogą być doliczone dodatkowe opłaty za specjalne opakowanie oraz indywidualne, dodatkowe koszty wysyłki zgodne z cennikiem spedytora obsługującego dostawę. Wysokość tych opłat będzie uzgadniana każdorazowo pisemnie (mailem) z Nabywcą i ich zastosowanie musi być poprzedzone zgodą Nabywcy.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 6. Z wyjątkiem towarów odbieranych osobiście, dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie kurierem.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 9. Sklep bdesign przyjmuje również zamówienia na dostawę produktów poza granice RP, lecz wyłącznie do krajów UE. Płatności, realizacja zamówień, sposób i koszty dostawy - będą w tym przypadku przedmiotem indywidualnych ustaleń, wyłącznie na drodze elektronicznej.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Organem nadzoru ochrony danych osobowych obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po dniu 25 maja 2018 roku - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. reklamacja musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 6. Sprzedawca informuje Nabywcę (Konsumenta) o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sprzedawca wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny). Sprzedawca zastrzega, że zapisy Regulaminu nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sprzedawcę w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedawca podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Nabywcy (Konsumenta). Zgodę lub jej brak Sprzedawca wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamacje Nabywcy (Konsumenta).
 7. Nabywca (Konsument) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę (jak w pkt. 8-12).
 8. Nabywca (Konsument) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego, Polubownego Sądu Konsumenckiego o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, lub
 9. Nabywca (Konsument) uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą (konsumentem) a Sprzedawcą, lub
 10. Nabywca (Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywca (Konsumentem) a Sprzedawcą, lub
 11. Nabywca (Konsument) ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego (podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, lub
 12. pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage    dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  Informacje o sposobie do w/w trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce 'Rozstrzyganie sporów konsumenckich'.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta, czyli wszystkie usługi/produkty wymienione w pkt. 2 Dz. V. Składanie Zamówień w Sklepie - Zawarcie Umowy.
 3. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w trakcie realizacji zamówienia ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (art.35 ustawy o prawach konsumenta).
 4. W przypadku jednak, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od tej umowy.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 9. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 10. Każdy produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy bdesign objęty jest stosowną gwarancją, udzielaną przez producenta.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. Sklep Internetowy bdesign.pl nie uczestniczy w jakichkolwiek przetargach i konkursach ofert. Nie sporządzamy i nie wysyłamy żadnych zestawień produktów naszego sklepu mających służyć w/w procedurom. Wszelkie zapytania w w/w zakresie kierowane do naszego Sklepu - pozostaną bez rozpatrzenia i odpowiedzi.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty
 2. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl